After the Landscape Theory @ Tokyo Photographic Art Museum

After the Landscape Theory
August 11 – November 5, 2023
Tokyo Photographic Art Museum
https://topmuseum.jp/e/
https://topmuseum.jp/e/contents/exhibition/index-4539.html
Curator: Hiroko Tasaka (Curator, Tokyo Photographic Art Museum)
Curatorial cooperation: Go Hirasawa (Film Researcher)

 


Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023


Masao Matsuda, “Fukei no Shimetsu [The Extinction of Landscape]”, Tabata Shoten, 1971 Private collection


Keiko Sasaoka, PARK CITY Collection of the artist


Keiko Sasaoka, PARK CITY Collection of the artist


Maiko Endo, X (2022) Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Maiko Endo, X (2022) Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Norio Imai, Walking/Abenosuji (1976) Collection of the artist, Abenosuji (1977) Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Norio Imai, Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023


Yoshiko Seino, Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023


Yoshiko Seino, Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023


Toshiko Takashi, Itami 2006 Winter, Itami 2006 Spring, Itami 2008 Winter – 2009 Spring Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Toshiko Takashi, Itami 2009 Early Summer – Late Autumn Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Toshiko Takashi, Itami 2009 Early Summer – Late Autumn Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Takuma Nakahira, Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023


Takuma Nakahira, Untitled (1968-69), Untitled (1968-69) Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Takuma Nakahira, Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023


Masao Adachi, Susumu Iwabuchi, Masayuki Nonomura, Yutaka Yamazaki, Mamoru Sasaki, Masao Matsuda, A.K.A. Serial Killer (1969) Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Masao Adachi, Susumu Iwabuchi, Masayuki Nonomura, Yutaka Yamazaki, Mamoru Sasaki, Masao Matsuda, A.K.A. Serial Killer (1969) Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Masao Adachi, Susumu Iwabuchi, Masayuki Nonomura, Yutaka Yamazaki, Mamoru Sasaki, Masao Matsuda, A.K.A. Serial Killer (1969) Collection of Tokyo Photographic Art Museum


Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023


Koji Wakamatsu, Excerpts from Yuke Yuke Nidome no Shojo (Go, Go Second Time Virgin) (1969) Collection of Wakamatsu Production


Wakamatsu Production, Excerpts from Red Army/P.F.L.P.: Declaration of World War (1971)


Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023


Installation view “After the Landscape Theory”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo, 2023

Copyrighted Image